Des del passat dia 1 de desembre de 2023, totes les entitats del sector privat que comptin amb 50 o més empleats, han de disposar de sistemes interns d’informació (canal de denúncies), que permetin a qualsevol persona denunciar, de manera confidencial, accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Tot i que les persones treballadores de les empreses també poden fer ús del canal de denúncies, aquest no s’ha d’utilitzar per a altres finalitats que les previstes a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, és a dir, per denunciar incompliments que puguin ser constitutius d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. Per a altres reclamacions o denúncies en matèria laboral, hi ha altres vies de comunicació.

Al seu torn, les empreses no poden utilitzar aquest sistema intern d’informació per evitar el compliment d’altres obligacions laborals, com la implantació de protocols de prevenció i actuació contra l’assetjament, que han de comptar amb el seu propi canal de denúncies específic.

En tot cas, l’incompliment de l’obligació d’implantar el sistema intern d’informació pot comportar la imposició d’elevades sancions econòmiques, així com d’altres sancions accessòries, com la prohibició d’obtenir subvencions públiques i beneficis fiscals o la prohibició de contractar amb el sector públic.