Serveis d’Empresa

Trets més rellevants

Des de fa més de 20 anys, l’advocada Mar Reig dirigeix amb eficàcia aquest Departament. El principals eixos vertebradors de l’àrea són la Gestió Laboral i la Fiscal-Comptable.

El Departament compta amb les autoritzacions necessàries per la realització de tràmits davant la Seguretat Social per sistema Red i davant de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària mitjançant Certificació Digital de Classse 2. Aquestes eines telemàtiques permeten un servei més àgil i segur en benefici dels nostres clients.

Gestió Laboral

Autoritzats per la realització de tràmits davant la Seguretat Social per Sistema Red.

 •  Inscripció de empreses a la Seguretat Social.
 •  Confecció nòmines, pagues extres i liquidació (quitança)
 • Confecció de bolletins de cotització de Seguretat Social.
 • Altes i Baixes a la Seguretat Social de treballadors por compte d’altri, Autònoms y Règim Especial Assimilat.
 • Trasllat de plantilles.
 • Domiciliació bancaria de quotes de la Seguretat Social.
 • Modificació de base de cotització.
 • Reclamació prèvia administrativa.
 • Protocol d’actuació per empreses.
 • Pensió de jubilació, orfandat, viudetat.
 • Precàlcul de pensió de jubilació.
 • Inclusió de beneficiaris en cartilla de la Seguretat Social.
 • Pensions no contributives.
 • Reconeixement de grau de minusvàlua.
 • Llibre de Visites davant la Inspecció de Treball.
 • Contractes de treball i pròrrogues.
 • Resum de costes d’empresa.
 • Actualització de Conveni col•lectiu i endarreriments.
 • Certificat de retencions i situació familiar dels Treballadors.
 • Estudi de costes previ a la contractació.
 • Aplaçament de quotes de la Seguretat Social.
 • Parts mèdics de baixa, alta i confirmació.
 • Parts d’accident davant la Mutua.
 • Comunicacions de rescissió contractual, sanció, modificació horària o geogràfica.
Fiscal - Comptable

Autoritzats per la realització de tràmits davant l’Agencia Estatal de l’Administració Tributaria mitjançant Certificació Digital de Classe 2.

 • Impostos mensuals, trimestrals i anuals: IVA, IRPF,
 • mòduls, Societats, Operacions amb tercers (347), Intrastat, etc….
 • Alta d’activitat davant l’AEAT.
 • Declaracions censals davant l’AEAT.
 • Administració de comptabilitats
 • Confecció de balanços i documents comptables oficials.
 • Comptes Anuals.
 • Confecció i Legalització de llibres fiscals i de comerç
 • davant el Registre Mercantil
 • Representació davant l’Administració.
 • Planificació fiscal.
 • Assessoria en la liquidació de tributs.
 • Protecció de Dades.