Publicació de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància, que a part d’introduir una nova regulació d’aquesta forma de treball, introdueix altres importants novetats, essent especialment rellevant l’increment del import de les sancions previstes en la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Orde Social.

LEY TRABAJO A DISTANCIA